‘มทร.ธัญบุรี’ ปลื้มบัณฑิตมีงานทำเกือบ 80% ฝังตัวอยู่ในอุตสาหกรรม S-curve

‘มทร.ธัญบุรี’ ปลื้มบัณฑิตมีงานทำเกือบ 80% ฝังตัวอยู่ในอุตสาหกรรม S-curve

‘มทร.ธัญบุรี’ ปลื้มบัณฑิตมีงานทำเกือบ 80% ฝังตัวอยู่ในอุตสาหกรรม S-curve

การศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการเก็บรวบรวมสถิติการมีงานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2564 พบว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 4,862 คน มีงานทำ 3,582 คน ว่างงาน 1,162 คน และศึกษาต่อ 115 คน โดยคณะที่บัณฑิตมีงานทำมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ทำการสำรวจการมีงานทำของบัณฑิตในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve หรืออุตสาหกรรมที่มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่รัฐบาลให้การสนับสนุน พบว่า บัณฑิตของมทร.ธัญบุรี ได้เข้าไปทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว เกือบ 1,400 คน โดย 5 อุตสาหกรรมที่เข้าไปทำงานสูงสุด ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 434 ราย อุตสาหกรรมดิจิทัล 257 ราย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 193 ราย อุตสาหกรรมอาหารสำหรับอนาคต 170 ราย และอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 103 ราย ทั้งนี้การที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้กระจายตัวทำงานตามอุตสาหกรรม S-curve เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของมทร.ธัญบุรีที่ทำร่วมกับสถานประกอบการในช่วง 2-3ที่ผ่านมา สามารถสนองตอบต่อโจทย์ความต้องการของตลาดและยุทธศาสตร์ชาติที่กำลังมีการพัฒนา และการเก็บข้อมูลเช่นนี้ มทร.ธัญบุรีจะเร่งดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

“อย่างไรก็ตาม ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่บัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์สำเร็จการศึกษาและมีงานทำ 96% และอีก 4% เข้าศึกษาต่อ ซึ่งการที่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการตอบรับจากตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด ประกอบกับสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ความต้องการของตลาดเกี่ยวกับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงตามไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ จากการศึกษาสถิติการมีงานทำของบัณฑิต พบว่า ทุกปีจะมีบัณฑิตจำนวนหนึ่งเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเอง และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมทร.ธัญบุรีได้เพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการทำธุรกิจ “รศ.ดร.สมหมาย กล่าว

รศ.ดร.สมหมาย กล่าวต่อว่า ในส่วนของผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนั้น ในส่วนของภาคการศึกษาไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด บัณฑิตของมทร.ธัญบุรียังคงได้รับการตอบรับเข้าทำงาน ส่วนจำนวนนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อยังมีจำนวนเท่าเดิมไม่มีการลดลงแต่อย่างใด และเชื่อว่าหลังจากนี้ตลาดยังมีความต้องการแรงงานด้านนี้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เพราะตลาดท่องเที่ยวของไทย เป็นจุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต คำขวัญวันครู 2566 จากนายกรัฐมนตรี

About the author

admin administrator