Category Archive การศึกษา

‘มทร.ธัญบุรี’ ปลื้มบัณฑิตมีงานทำเกือบ 80% ฝังตัวอยู่ในอุตสาหกรรม S-curve

‘มทร.ธัญบุรี’ ปลื้มบัณฑิตมีงานทำเกือบ 80% ฝังตัวอยู่ในอุตสาหกรรม S-curve

การศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการเก็บรวบรวมสถิติการมีงานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2564 พบว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 4,862 คน มีงานทำ 3,582 คน ว่างงาน 1,162 คน และศึกษาต่อ 115 คน โดยคณะที่บัณฑิตมีงานทำมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ทำการสำรวจการมีงานทำของบัณฑิตในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve หรืออุตสาหกรรมที่มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่รัฐบาลให้การสนับสนุน พบว่า บัณฑิตของมทร.ธัญบุรี ได้เข้าไปทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว เกือบ 1,400 คน โดย 5 อุตสาหกรรมที่เข้าไปทำงานสูงสุด ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 434 ราย อุตสาหกรรมดิจิทัล 257 ราย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 193 ราย อุตสาหกรรมอาหารสำหรับอนาคต 170 ราย และอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 103 ราย ทั้งนี้การที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้กระจายตัวทำงานตามอุตสาหกรรม S-curve เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของมทร.ธัญบุรีที่ทำร่วมกับสถานประกอบการในช่วง 2-3ที่ผ่านมา สามารถสนองตอบต่อโจทย์ความต้องการของตลาดและยุทธศาสตร์ชาติที่กำลังมีการพัฒนา และการเก็บข้อมูลเช่นนี้ มทร.ธัญบุรีจะเร่งดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

“อย่างไรก็ตาม ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่บัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์สำเร็จการศึกษาและมีงานทำ 96% และอีก 4% เข้าศึกษาต่อ ซึ่งการที่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการตอบรับจากตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด ประกอบกับสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ความต้องการของตลาดเกี่ยวกับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงตามไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ จากการศึกษาสถิติการมีงานทำของบัณฑิต พบว่า ทุกปีจะมีบัณฑิตจำนวนหนึ่งเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเอง และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมทร.ธัญบุรีได้เพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการทำธุรกิจ “รศ.ดร.สมหมาย กล่าว

รศ.ดร.สมหมาย กล่าวต่อว่า ในส่วนของผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนั้น ในส่วนของภาคการศึกษาไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด บัณฑิตของมทร.ธัญบุรียังคงได้รับการตอบรับเข้าทำงาน ส่วนจำนวนนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อยังมีจำนวนเท่าเดิมไม่มีการลดลงแต่อย่างใด และเชื่อว่าหลังจากนี้ตลาดยังมีความต้องการแรงงานด้านนี้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เพราะตลาดท่องเที่ยวของไทย เป็นจุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต คำขวัญวันครู 2566 จากนายกรัฐมนตรี

ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต คำขวัญวันครู 2566 จากนายกรัฐมนตรี

‘นายกฯ’ มอบคำขวัญวันครู 2566 ‘ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต’

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ความว่า ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต

หากย้อนกลับไป พ.ศ.2565 พล.อ.ประยุทธ์มอบคำขวัญวันครูไว้ว่า พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต

ขณะที่ พ.ศ.2563 คำขวัญวันครูจากนายกฯคือ ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา